شما هم جمله معروف عقل سالم در بدن سالم است را شنیده اید که ترجمه‌ای از عبارت معروف لاتین Mens sana in corpore sano به همین معنی است. فردوسی بزرگ نیز به شکلی دیگر این مفهوم را بیان می کند.

 

ز نیرو بود مرد را راستی                                ز سستی کژی زاید و کاستی

 

در روایتی هم از امام صادق ع آمده: «اگر این پنج چیز در زندگی کسی نباشد زندگی خوب و خوشی نخواهد داشت: سلامتی، امنیت، بی نیازی، قناعت، همسر یا دوست موافق.» ذکر همین چند جمله در نشان دادن اهمیت سلامتی کفایت می کند تا بدانیم چرا باید دایما در حفظ سلامتی خود بکوشیم.

در یادگیری زبان انگلیسی دانستن لغات و و اصطلاحات کاربردی متعدد در حوزه انگلیسی واقعی و مکالمات روزمره انگلیسی از اهمیتی بسزا برخوردار است. یادگیری لغات و اصطلاحات مرتبط با بیماری نیز از این قاعده مستثنی نیست.  از این رو در این مقاله و مقاله های بعد به آموزش لغات و اصطلاحات انگلیسی مربوط به بیماری می پردازیم.

 

1. Pain


درد

 

Suddenly she felt a sharp pain in her neck, shoulder, waist, arm, leg, stomach.

ناگهان او درد شدیدی در گردن، شانه، کمر، آرنج، پا و معده اش احساس کرد.

 

Take an aspirin to relieve the pain.

برای تسکین درد یه دونه آسپرین بخور.


برای دریافت ادامه این مطلب آموزشی اینجا کلیک کنید.